Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 5. Книга протоколов заседаний исполкома с №1 по №25