Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 4. Книга протоколов заседаний исполкома с №1 по №49